Darmowa dostawa na terenie Polski od 250 zł

Twój koszyk jest pusty

Kontakt

sklep@alaantkoweblw.pl

mailowa obsługa klienta
od pon do pt. w godz. 8.00-16.00

Wymiany, zwroty, reklamacje

Wymiana zamówienia

Sklep.alaantkoweblw.pl udostępnia możliwość wymiany zakupionych produktów w ciągu 30 dni od ich dostarczenia.

 1. Zarezerwuj towar

  W celu wymiany towaru na inny w pierwszej kolejności skontaktuj się telefonicznie 517360122 lub za pośrednictwem poczty mailowej sklep@alaantkoweblw.pl ze Sklepem, by ustalić, czy inny towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego.

 2. Skomplementuj przesyłkę

  Produkt w stanie kompletnym wraz z dowodem zakupu i danymi kontaktowymi zapakuj razem. Napisane choćby odręcznie Twoje dane pomogą szybko zidentyfikować Twoje zamówienie i sprawnie nadać nowy produkt.

 3. Odeślij produkt

  Prosimy o zabezpieczenie odsyłanego towaru, aby nie uległ uszkodzeniom podczas transportu i wysyłkę na adres Sklepu:

  Alaantki Sklep
  Zosiu.pl
  Ul. Obornicka 170,
  budynek A
  62-002 Suchy Las

  Wymianę realizujemy w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

 4. Zwrot zamówień

  Sklep Alaantki.pl  udostępnia możliwość odstąpienia od umowy zakupionych produktów w ciągu aż 30 dni od ich dostarczenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem oraz produktów  na adres:

  Alaantkowy sklep

  Ul. Obornicka 170,

  budynek A

  62-002 Suchy Las

  Wzór formularza odstąpienia od umowy
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  –    Adresat:

  ALAANTKOWEBLW JOANNA ANGER & ANNA PISZCZEK S.C.

  Alaantkowy sklep

  Ul. Obornicka 170,

  budynek A

  62-002 Suchy Las

  sklepalaantkoweblw.jdmsite.com
  sklep@alaantkoweblw.pl, kontakt@alaantkoweblw.pl

  –    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  –    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  –    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  –    Adres konsumenta(-ów)

  –    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  –    Data

  (*) Niepotrzebne skreślić.

Informacje ogólne

Sklep Internetowy alaantki.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Wymiana zamówienia

Sklep Alaantki.pl udostępnia możliwość wymiany zakupionych produktów w ciągu 30 dni od ich dostarczenia.

 1. Zarezerwuj towar
  W celu wymiany towaru na inny w pierwszej kolejności skontaktuj się telefonicznie za pośrednictwem poczty mailowej sklep@alaantkoweblw.pl ze Sklepem, by ustalić, czy inny towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego.
 2. Skomplementuj przesyłkę
  Produkt w stanie kompletnym wraz z dowodem zakupu i danymi kontaktowymi zapakuj razem. Napisane choćby odręcznie Twoje dane pomogą szybko zidentyfikować Twoje zamówienie i sprawnie nadać nowy produkt.
 3. Odeślij produkt
  Prosimy o zabezpieczenie odsyłanego towaru, aby nie uległ uszkodzeniom podczas transportu i wysyłkę na adres Sklepu:

  Alaantki Sklep
  Zosiu.pl
  Ul. Obornicka 170,
  budynek A
  62-002 Suchy Las

  Zwrot środków zostanie wykonany niezwłocznie, nie później niż w terminie do 10 dni roboczych. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne takie jak ebooki czy kurs blw online. Więcej na ten temat w regulamienie sklepu.

Rękojma

Jeżeli towar ma wadę, Klient może w ramach rękojmi:

 1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 2. Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta mailowo na adres: sklep@alaantkoweblw.pl, ewentualnie na pisemnie na adres: Alaantki Sklep, Ul. Obornicka 170, budynek A, 62-002 Suchy Las.
 6. 
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę (4) dołączenie zdjęć, które ukazują wadę produktu i przedmiot reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres:

  Alaantki Sklep
  Zosiu.pl
  Ul. Obornicka 170,
  budynek A
  62-002 Suchy Las

 9. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Reklamacje

Reklamację z tytułu gwarancji należy złożyć pod adresem:

Alaantki Sklep
Zosiu.pl
Ul. Obornicka 170,
budynek A
62-002 Suchy Las

Produkt należy odesłać na powyższy adres lub dostarczyć osobiście.
W celu usprawnienie procesu reklamacyjnego prosimy, by przesyłka z reklamowanym

 • Imię i nazwisko, adres zwrotny, telefon, adres e-mail Kupującego.
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego.
 • opis niezgodności lub wady, termin ujawnienia niezgodności lub wady.
 • datę zawarcia Umowy.
 • dowód zakupu towaru.

Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania wadliwego produktu przez Sklep Internetowy. Alaantki sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad.
 • usunięcia wady.

lub złożyć oświadczenie o:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad.
 • usunięcia wady

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Sklep pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta. Jeśli Sklep wymienił wadliwy towar na nowy lub dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego produktu. W przypadku dokonywania wymiany pojedynczej części będącej elementem reklamowanego towaru termin gwarancji biegnie od nowa w zakresie tej części. W razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez sprzedawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają w przypadku, gdy wada jest spowodowana nieprawidłowym użytkowaniem danego produktu, niezgodnie z jego przeznaczeniem. Regulamin zwrotów i reklamacji dostępny jest również w regulaminie sklepu, możesz go przeczytać klikając tutaj: https://sklep.alaantkoweblw.pl/regulamin/

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).