Wymiany, zwroty, reklamacje

WYMIANA ZAMÓWIENIA
Sklep.alaantkoweblw.pl udostępnia możliwość wymiany zakupionych produktów w ciągu 30 dni od ich dostarczenia.

 1. Zarezerwuj towar
  W celu wymiany towaru na inny w pierwszej kolejności skontaktuj się telefonicznie za
  pośrednictwem poczty mailowej sklep@alaantkoweblw.pl ze Sklepem, by ustalić, czy inny
  towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego.
 2. Skompletuj przesyłkę
  Produkt w stanie kompletnym wraz z dowodem zakupu i danymi kontaktowymi zapakuj
  razem. Napisane choćby odręcznie Twoje dane pomogą szybko zidentyfikować Twoje
  zamówienie i sprawnie nadać nowy produkt.
 3. Odeślij produkt
  Prosimy o zabezpieczenie odsyłanego towaru, aby nie uległ uszkodzeniom podczas
  transportu i wysyłkę na adres Sklepu:
  Alaantkowy sklep

  Ul. Obornicka 170,

  budynek A

  62-002 Suchy Las

  Wymianę realizujemy w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

  ZWROT ZAMÓWIEN

Sklep.alaantkoweblw.pl udostępnia możliwość odstąpienia od umowy zakupionych
produktów w ciągu aż 30 dni od ich dostarczenia. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. Wypełnij oświadczenie odstąpienia od umowy
  Akceptujemy oświadczenie złożone zarówno na formularzu, którego wzór pobierzesz na końcu regulaminu TUTAJ,
  napisane odręcznie na kartce i przesłane pocztą tradycyjną lub za pomocą e-maila.
  Oświadczenie, które zawiera imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, nr rachunku
  bankowego możesz też dołączyć do zwracanej przesyłki z towarem.
 2. Skompletuj przesyłkę
  Zwracany produkt w stanie kompletnym prosimy odesłać wraz z oświadczeniem, dowodem
  zakupu oraz rachunkiem bankowym na jaki ma zostać zwrócona zapłacona cena towaru.
 3. Odeślij produkt

Prosimy o zabezpieczenie odsyłanego towaru, aby nie uległ uszkodzeniom podczas
transportu i wysyłkę na adres Sklepu nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od
umowy.
Alaantkowy Sklep
Zosiu.pl

Ul. Obornicka 170,

budynek A

62-002 Suchy Las

Zwrot środków zostanie wykonany niezwłocznie, nie później niż w terminie do 10 dni roboczych.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
· w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne takie jak ebooki czy kurs blw online. Więcej na ten temat w regulamienie sklepu.

RĘKOJMIA

Jeżeli towar ma wadę, Klient może w ramach rękojmi:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta mailowo na adres: sklep@alaantkoweblw.pl, ewentualnie na pisemnie na adres: Alaantkowy sklep

  Ul. Obornicka 170,

  budynek A

  62-002 Suchy Las


 6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę (4) dołączenie zdjęć, które ukazują wadę produktu i przedmiot reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Alaantkowy sklep

  Ul. Obornicka 170,

  budynek A

  62-002 Suchy Las 

 9. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

REKLAMACJE

Jak złożyć reklamację

Wszystkie reklamacje dotyczące produktów lub sklepu internetowego możesz złożyć:

 • pisemnie na adres:  Alaantkowy sklep

  Ul. Obornicka 170,

  budynek A

  62-002 Suchy Las

 •                w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@alaantkoweblw.pl.

Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres:

Co napisać w reklamacji

Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
 • żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz
 • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji.

Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.

 

Kiedy otrzymasz odpowiedź na reklamację

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

Gdzie znajdziesz regulacje prawne dotyczące reklamacji

Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Mamy dwa rodzaje odpowiedzialności za zgodność produktu z umową:

 • ustawową Sprzedawcy – jest to odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa, poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, gdzie jest ona uregulowana, tej odpowiedzialności nie można wyłączyć w przypadku konsumentów;
 • umowną (np. gwarancja udzielana przez gwaranta) – jest to odpowiedzialność dodatkowa, ma zastosowanie w przypadku, gdy dany produkt jest objęty np. gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta). Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji znajdziesz w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji;

Poniżej znajdziesz szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa – w zależności od rodzaju produktu (rzecz ruchoma, treść lub usługa cyfrowa) oraz w zależności od daty zawarcia umowy (do 2022 r., czy od 2023 r.):

 

Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.

 

Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.

 

Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.

.