Wymiany, zwroty, reklamacje

WYMIANA ZAMÓWIENIA
Sklep.alaantkoweblw.pl udostępnia możliwość wymiany zakupionych produktów w ciągu 30 dni od ich dostarczenia.

 1. Zarezerwuj towar
  W celu wymiany towaru na inny w pierwszej kolejności skontaktuj się telefonicznie za
  pośrednictwem poczty mailowej sklep@alaantkoweblw.pl ze Sklepem, by ustalić, czy inny
  towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego.
 2. Skompletuj przesyłkę
  Produkt w stanie kompletnym wraz z dowodem zakupu i danymi kontaktowymi zapakuj
  razem. Napisane choćby odręcznie Twoje dane pomogą szybko zidentyfikować Twoje
  zamówienie i sprawnie nadać nowy produkt.
 3. Odeślij produkt
  Prosimy o zabezpieczenie odsyłanego towaru, aby nie uległ uszkodzeniom podczas
  transportu i wysyłkę na adres Sklepu:
  Alaantkowy sklep

  Dobrepole 9

  61-324, Poznań

   

  Wymianę realizujemy w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

  ZWROT ZAMÓWIEN

 4.  

Sklep.alaantkoweblw.pl udostępnia możliwość odstąpienia od umowy zakupionych
produktów w ciągu aż 30 dni od ich dostarczenia. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. Wypełnij oświadczenie odstąpienia od umowy
  Akceptujemy oświadczenie złożone zarówno na formularzu, którego wzór pobierzesz na końcu regulaminu TUTAJ,
  napisane odręcznie na kartce i przesłane pocztą tradycyjną lub za pomocą e-maila.
  Oświadczenie, które zawiera imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, nr rachunku
  bankowego możesz też dołączyć do zwracanej przesyłki z towarem.
 2. Skompletuj przesyłkę
  Zwracany produkt w stanie kompletnym prosimy odesłać wraz z oświadczeniem, dowodem
  zakupu oraz rachunkiem bankowym na jaki ma zostać zwrócona zapłacona cena towaru.
 3. Odeślij produkt

Prosimy o zabezpieczenie odsyłanego towaru, aby nie uległ uszkodzeniom podczas
transportu i wysyłkę na adres Sklepu nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od
umowy.
Alaantkowy Sklep
Zosiu.pl

Dobrepole 9

61-324, Poznań

Zwrot środków zostanie wykonany niezwłocznie, nie później niż w terminie do 10 dni roboczych.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
· w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne takie jak ebooki czy kurs blw online. Więcej na ten temat w regulamienie sklepu.

RĘKOJMIA

Jeżeli towar ma wadę, Klient może w ramach rękojmi:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta mailowo na adres: sklep@alaantkoweblw.pl, ewentualnie na pisemnie na adres:Alaantkowy sklep

  Dobrepole 9

  61-324, Poznań
  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę (4) dołączenie zdjęć, które ukazują wadę produktu i przedmiot reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Alaantkowy sklep

  Dobrepole 9

  61-324, PoznańW przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

REKLAMACJE

W przypadku zakupu przez Konsumenta termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia, kiedy rzecz została Klientowi wydana, a w przypadku Klienta biznesowego – rok.

Reklamację z tytułu gwarancji należy złożyć pod adresem: Alaantkowy sklep

Dobrepole 9

61-324, Poznań
Produkt należy odesłać na powyższy adres lub dostarczyć osobiście.

W celu usprawnienie procesu reklamacyjnego prosimy, by przesyłka z reklamowanym
towarem zawierała także:
· Imię i nazwisko, adres zwrotny, telefon, adres e-mail Kupującego,
· przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
· opis niezgodności lub wady, termin ujawnienia niezgodności lub wady,
· datę zawarcia Umowy,
· dowód zakupu towaru.

Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania wadliwego
produktu przez Sklep Internetowy. Alaantkowy sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14
dni kalendarzowych licząc od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

W związku z wadą możesz żądać:
· wymiany rzeczy na wolną od wad,
· usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:
· obniżeniu ceny,
· odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres
poczty tradycyjnej. Sklep pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w
szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania
Towaru do Klienta.
Jeśli Sklep wymienił wadliwy towar na nowy lub dokonał istotnych napraw, termin gwarancji
biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego produktu. W
przypadku dokonywania wymiany pojedynczej części będącej elementem reklamowanego
towaru termin gwarancji biegnie od nowa w zakresie tej części.
W razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie.
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez sprzedawcę wykonania obowiązków
wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają w przypadku, gdy wada jest spowodowana
nieprawidłowym użytkowaniem danego produktu, niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Regulamin zwrotów i reklamacji dostępny jest również w regulaminie sklepu, możesz go przeczytać klikając tutaj: https://sklep.alaantkoweblw.pl/regulamin/

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).